Etüd Proje Müdürlüğü:

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Başkanlık direktiflerinin ve bu yönetmeliğin 3. maddesinde belirtilen hukuki dayanaklar bütününde yerine getirilmesi ile üst makamlarca verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek,
 2. Müdür tarafından kendisine havale edilen evrakları inceler, dağıtımını ve takibini yaparak, zamanında ve eksiksiz olarak sonuçlandırılmasını sağlar. Ayrıca konu ile ilgili tüm yazışmaları parafe ederek Başkanlık Makamına sunar.
 3. Servisinde görevli personelin uyum içinde ve verimli çalışmasını sağlar, katılmasını gerekli toplantılara katılır.
 4. Tüm şikayetlerin cevaplandırılması ve şikayet nedeninin tekrar etmesini önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar.
 5. Serviste bulunan Müdürlük demirbaşına kayıtlı bilgisayar, yazıcı ve çizicinin korunması ile bunların kullanma kılavuzlarına uygun kullanılmalarını sağlar.
 6. Serviste kullanılan elektronik takeometre, dijital kamera, nivo vs. arazi ölçü aletlerinin korunması ile bunların kullanma kılavuzlarına uygun kullanılmalarını sağlar. Ayrıca bu aletlerin periyodik bakımları için Müdürlük makamına talepte bulunur.
 7. Personelin eğitim gereksinimlerini tespit eder ve yeni personelin eğitilmesini sağlar.
 8. Belediye içi ve dışı kurum ve müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirir, ilgili birime yazılacak yazıyı hazırlar ve parafe ederek Başkanlık Makamına sunar.
 9. Müdürlükçe raportörlüğü yürütülen teknik komisyon ve 5 yıllık imar programının hazırlanması ile ilgili servisini ilgilendiren konularda gerekli çalışmaları yapar.
 10. Bağlı bulunduğu amirin kendisine vermiş olduğu benzer görevleri de yerine getirir.
 11. Serviste üretilen tüm bilgi ve belgelerin Müdürlüğün arşivine aktarılmasını sağlar.

12. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.