Fen İşleri Müdürlüğü:

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir.  

1. Yetki ve hizmet alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat ve hizmetlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, söz konusu hizmet ve yatırımların ihale edilmesini, kontrollük ve hak ediş inceleme işlerinin yürütülmesini sağlamak,

2. Hizmet ve yatırımlar için gerekli olan malzeme, iş makinesi, yedek parça vb. diğer ihtiyaçların teknik şartnamelerini hazırlamak/hazırlatmak ve temin etmek,

3.(12.06.2017 tarih ve 71 sayılı Meclis Kararı ile Değişik.) Altyapısı ve tüm imar yolları tamamlanmış yolları açmak,

4. Açılan yolların tekniğine uygun olarak temel ve üst kaplamalarını yapmak veya yaptırmak,

5.(12.06.2017 tarih ve 71 sayılı Meclis Kararı ile Değişik.) Altyapı ve üstyapı konusunda ilçemizde  faaliyette bulunan diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, alt yapı işlerinin takibini yapmak,

6. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere tekniğine uygun asfalt üretimini yapmak veya yaptırmak, bu konuda gerekli alımları yaparak asfalt yol imalatını tamamlamak,

7. (06.08.2019 tarih ve 104 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kaldırılmıştır.)

8. Belediyeye ait yapıların tadilatı, elektrik ve sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma tesisatlarının bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,

9. Yol ve kaldırımların bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

10. (06.08.2019 tarih ve 104 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Değişik) Belediyenin elektrik ile ilgili işlerini yapmak/yaptırmak,

11. Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin verimli çalışmalarını sağlamak, talep halinde ve iş durumuna göre görevlendirmelerini yapmak,

12. İş makineleri ile ilgili her türlü tamir ve bakım işlerini yapmak, akaryakıt teminini sağlamak,

13. Müdürlük ile ilgili konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,

14. Görevleriyle ilgili konularda İmar Planlarına uygun projeler  yaparak bunları uygulamak,

15.(12.06.2017 tarih ve 71 sayılı Meclis Kararı ile Değişik.) Belediye sınırları içerisindeki sokaklarda trafik kazalarını önleyici tedbirler almak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ilgili birimi ile iletişime geçmek,

16. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

17.(12.06.2017 tarih ve 71 sayılı Meclis Kararı ile ilave) Diğer birimlerce yazılı olarak talep              edilmesi durumunda ilgili birimin kontrol denetim ve sorumluluğu altında olmak üzere gerekli personel, iş

makinesi, araç ve gereç desteği sağlamak.