Hukuk İşleri Müdürlüğü:

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 

  1. Belediye lehine ve aleyhine yargı mercileri ile hakem heyeti nezdinde açılan ve (Başkanlık Makamının yazılı talimatı ile) açılacak davalar ile icra takip işlerini yürütmek, neticelendirmek ve gerektiğinde (Başkanlık Makamının yazılı talimatı ile) suç duyurusunda bulunmak,
  2. Başkanlık Makamının yazılı veya sözlü talimatı ile temyizden ve karar düzeltmeden vazgeçilmesi, feragat, sulh ve kabul yolu ile davaların sonuçlandırılması ve davadan vazgeçilmesi işlerini yürütmek,
  3. Belediye tüzel kişiliği adına, Müdürlüğe tebliğ edilen, cevap verilmesi gerekli görülen ihtarnamelere cevap vermek ve ihtarname düzenlemek,
  4. Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda hukuki görüş bildirmek,
  5. Müdürlüğü ilgilendiren tebligatların cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdii ile takiplerini sağlamak,
  6. Belediyeyi ilgilendiren konularda; Müdürlüğün görev alanı içerisindeki, ilgili merciler nezdinde gerekli her türlü yazışmaları yapmak,
  7. Dava ve icra dosyaları ile diğer yazışma dosyalarını düzenlemek, bunlara ilişkin kayıtları tutmak,

8.   Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.