Mali Hizmetler Müdürlüğü

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

             1.       İdarenin stratejik plan ve performans programını hazırlamak ve sonuçlarının konsolide edilmesi

çalışmalarını yürütmek,

2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans

programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek,

değerlendirmek,

3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı

hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini

sağlamak,

4. Bütçe kayıtlarını tutmak, değerlendirmek; bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

5. Yönetim dönemi hesabını hazırlamak,

6. İlgili mevzuatı çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek; gelir ve alacaklarının takip ve

tahsil işlemlerini yürütmek,

7. Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,

8. Birim faaliyet raporunu hazırlamak,

9. Belediyenin kullanımında bulunan taşınırlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

10.Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve        

sonuçlandırmak,

11. Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

12. Ön mali kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek,

13. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulaması ve geliştirilmesi konularında

çalışmalar yapmak,

14. Mevzuatlara uygun olarak yıllık tarifeleri hazırlamak,

15. Belediye borçlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

16. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasını sağlamak,

17. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.