Yapı Kontrol Müdürlüğü:

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelelerde bulunmak,
 2. Belediye sınırları içersindeki her türlü inşat faaliyetin merci mevzuata uygunluğunu denetlemek, İnşaatların ruhsat ve eklerine göre yapılıp yapılmadığını denetlemek, ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapı yapılmasına engel olacak çalışmalar yapmak,
 3. (12.06.2017 tarih ve 70 sayılı Meclis Kararı ile Değişik)Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılan yapıları tespit etmek, haklarında yapı tatil tutanağı tanzim etmek, yıkım ve para cezası verilmek üzere Belediye Encümenine sevkini sağlamak, sahipleri tarafından yıkımı yapılmayan işler için yasal süreç içinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak.
 4. (12.06.2017 tarih ve 70 sayılı Meclis Kararı ile Değişik.) 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde İmar planı, İmar Kanunu ve ruhsat ile eklerine aykırı, 775 sayılı  Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesi kapsamındaki ve bir kısmı veya tamamı yıkılacak yapıların, ilgili birim tarafından yasal iş ve işlemleri (yıkılacak yerlerin elektrik ve su kesintilerinin yapılması için ilgili kurumlara bildirim, emniyet tedbirleri  v.s.) sonuçlandırıldıktan sonra; Yıkılacak yapı Belediyemiz imkanları dahilinde yıkılabilecek konumda ise diğer ilgili müdürlükle ve kurumlara gerekli koordinasyonun sağlanarak Fen İşleri Müdürlüğü'nün makine teçhizat ve personel imkanlarını da kullanarak yıkım yapılması için gerekli çevre ve teknik önlemlerin alınarak yıkımların iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Belediyemiz şantiye imkanları ile tamamlanmasını sağlamak, yıkımları yapmak ve yaptırmak.
 5. Kaçak, ruhsatına aykırı inşaat yapan mal sahibi, müteahhit ve yapı denetim kuruluşları ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunma, yapı denetimleri ilgili keyfiyeti ilgili Bakanlığa bildirme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 6. (12.06.2017 tarih ve 70 sayılı Meclis Kararı ile Değişik.) Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli yapılara, mer’i mevzuata göre gerekli işlemlerin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 7.   Estetik ve şehircilik yönünden sakıncalı yapılaşmaya engelleyici çalışmalar yapmak,
 8. (12.06.2017 tarih ve 70 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Değişik.) Belediyemiz imkanları ile yıkımları yapılmayacak durumdaki binaların tespitlerinin yapılarak İhale Komisyonu ile yıkım ihale dosyası hazırlamak ve ihale yolu ile yıkımların yapılmasını sağlamak
 9. Yapı Denetimle ilgili mer’i mevzuata göre idarenin yetki ve sorumluluğundaki konularda yapılması gerekli işlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak,
 10. Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
 11. (12.06.2017 tarih v 70 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Değişik.) Yıkılmaya yüz tutmuş durumda olan binaları tespit etme yıkım kararlarının alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 12. Yasa ve yönetmeliklerce verilen görevler içerisinde koruma, uygulama ve denetim bürolarını oluşturmak,
 13. Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri (Yapı kontrol ve denetim) ile ilgili her türlü resim ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,
 14. Kullanma İzni alınmadan kullanılan binalar hakkında imar mevzuatına göre işlem yapmak,
 15. Kamunun selameti için alınması gereken imar kanununda öngörülen tedbirleri almak, bu tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak,
 16. Yapı denetim bürolarının ve müteahhitlerin sicillerini tutmak, hak edişlerini tanzim etmek, yılsonu tespit tutanaklarını düzenlemek ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek,
 17. İmar otomasyonunu sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak,
 18. Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
 19. Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,
 20. Birimle ilgili olarak kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
 21. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak,