Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün Temel Görevi

 

Madde 7 - Kültür-Sanat faaliyetlerini ve Sosyal İşleri organize ederek bu faaliyetlerin kentin tüm noktalarında halkın hizmetine sunmak.

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’ nün Görevleri

 

Madde 8 - Belediye tarafından gerçekleştirilecek kültür- sanat etkinlikleri ve Sosyal İşler için yıllık Etkinlik Planı hazırlamak.

 

Madde 9 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü tarafından etkinliklerin duyurulması için tanıtımda kullanılacak materyallerinin tasarımını / formatını belirleyerek basımını yaptırmak ve duyuru faaliyetlerini kontrol etmek.

 

Madde 10 - Düzenlenecek etkinliğin türüne göre belirlenecek olan hazırlık faaliyetlerini gerçekleştirmek ve destek alınacak bölüm / kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.

 

Madde 11 - Etkinlik alanının hazırlanmasına ve etkinlik sonrasında toplanmasına ilişkin faaliyetlerin, gerekli durumlarda diğer bölümlerden de destek alınarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

Madde 12 - Kalite / Çevre / İSG politikasına ve stratejik plana uygun olarak yıllık bölüm bütçesinin ve yatırımın / cari projelerinin belirlenmesini ve gerçekleşmesini sağlamak.

 

Madde 13 - Harcama Yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygunluğunu denetlemek ve bölüme ayrılan ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sağlamak.

 

Madde 14 -

Harcama  Yetkilisi  olarak,  harcama  talimatı  ile  bütçede

bölüm  için  öngörülen

 

 

ödenek  kadar  harcama  yapmak.  Yetkinin  devredilmesi  durumunda  ise  idari

 

 

sorumluluk devam eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 15 -

Belediyemiz

politikalarının  anlaşılmasını,

uygulanmasını  ve  devam  ettirilmesini

 

 

sağlamak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 16 -

Belediyemiz

 

yönetim   sistemleri   yaklaşımlarının   uygulanması   ve   yayılımı

 

 

hususunda müdürlük olarak gereken faaliyetleri koordine etmek, destek olmak ve

 

 

uygulamak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 17- Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne iletmek ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanacak olan eğitimlere ilgili personelin katılımı sağlamak.

 

Madde 18 - Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek, astları ve görevinin gerektirdiği tüm birimler arasında gerekli koordinasyonu kurmak. Hiyerarşik kademelere uymak, kademe atlamamak ve atlanmasını önlemek.

 

Madde 19 - Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları takip etmek.

 

Madde 20 - Bölümünde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli çalışmaların yapılmasını  sağlamak ve takip etmek. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı koordinasyonunda yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yasal uygulamalarının sürekliliğini sağlamak.

 

Madde 21 - Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç / personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

 

Madde 22 - Harcama yetkilisi olarak, bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini görevlendirmek. Ödeme emri belgesi düzenlemek ve bunun yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirilmesini sağlamak.

 

Madde 23 - Harcama Yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemler, tahsis edilen kaynakların planlanmış amaçlara ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliği konusunda yeterli güvenceyi sağladığını, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini ve verilen bilgilerin doğruluğunu içeren İç Kontrol Güvence Beyanı’nı düzenleyerek Birim Faaliyet Raporu’na eklemek. Yılda en az bir kez İç Kontrol Düzenlemeleri ve İç Kontrol Sistemi’nin işleyişini değerlendirmeye tabi tutmak.

 

 

          Madde 24 - 31.12.2005 Tarih ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01.01.2006 Tarihinde yürürlüğe girmiş olan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” Hakkında Yönetmeliğin 4.bölümünde sayılan ve Mali Hizmetler Birimi’nin Ön Mali Kontrolü’ ne tabi Mali Karar ve İşlemlerden bölümünü ilgilendiren kısımları Mali Hizmetler Birimi / İç Kontrol Alt Birimi’ ne kontrole göndermek.

 

 

 

Madde 25 -   İç ve Dış mali denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylık sağlamak.

 

Madde 26 - Bölümünde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlamak. Süreç kontrolünü sağlamak amacı ile bölümüyle ilgili mali işlemlerin süreç akış şemalarını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak.

 

Madde 27 - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Mevzuat çerçevesinde bölüm gerçekleştirme görevlilerinin iş ve işlemleri doğru yapmalarını sağlamak ve yapılan iş/işlemleri kontrol etmek.

 

Madde 28 - Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığını veya gerçekleştirildiğini, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış olduğunu ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmesini kontrol etmek.

 

 

 

İdari İşler Bürosu Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

 

Madde 29 - Bölümünde kalite /çevre /ısg politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını, devam ettirilmesini sağlamak,

 

Madde 30 - Bölümü ile ilgili Kalite / çevre / ısg Yönetim Sistemleri dokümantasyonunun hazırlanmasına yardımcı olmak, uygulanırlığını takip etmek ve uygulama sonrası etkililiğini izleyerek gerekli revizyonların yapılmasını sağlamak.

 

Madde 31 - İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli çalışmaları yaparak Yönetim Sistemine uygun davranılmasını ve bu çalışmaların yasal uygulamalarıyla sürekliliğini sağlamak.

 

Madde 32 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kullanımında bulunan bina ve tesislerin fiziki ve teknik eksiklerinin giderilmesini sağlamak.

 

Madde 33 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne tahsis edilen bütçe kalemlerinin stratejik plan doğrultusunda harcanmasını sağlamak.

 

Madde 34 - Vatandaşların kültürel ve sanatsal altyapısını zenginleştirmek amacıyla yapılan faaliyetlerin satın alma ve ihale işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 

Madde 35 - Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen/destek olunan tüm etkinliklerde ihtiyaç duyulan ses, ışık, sahne düzeni şeklindeki ekipmanların tespitini yapmak ve gerekli ekipmanları temin ya da satın alarak etkinliğin teknik alt yapısını oluşturmak.

 

Madde 36 - Eğitim plan ve programlarını hazırlamak, öğretim materyallerini temin etmek, kurs ortamını hazırlayarak eğitim donanımını tamamlamak, açılacak kurslarda görev alacak eğitmenlerin en az lise mezunu ve alanında sertifika ya da mesleki diploma sahibi olması koşulunda uyulacaktır.

 

Madde 37 - Kursiyer kayıt duyurularının ilan, afiş, billboard vb. yollarla yapılmasını sağlamak, kursiyer kayıtları almak ve eğitime katılmalarını sağlamak.

 

Madde 38 - Kurs yerlerinin bakım onarım ve boya badana işlerini yaptırmak, kullanılan cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak ve ihtiyaç durumunda cihazları tamir ettirmek.

 

Madde 39 - Farklı sosyal ve kültürel yapılardan gelen vatandaşlarımızın birleşerek oluşturdukları gruplarda kültürlerarası etkileşimin sağlanması ve korunması konusunda çalışmak. Bu kapsamda üniversitelerin, okulların, sivil toplum örgütlerinin, kamu kurum niteliğindeki mesleki kuruluşların, sendikaların, dernek ve vakıfların bünyesinde çalışan uzman kişilerin katılımını sağlayacak şekilde çalışmalar yürütmek. Bu çalışmaların yürütülmesi ve devamlılığını sağlaması amacıyla gerekli mekân, malzeme, ulaşım v.b. destekleri sağlamak.

 

,

 

Kültür, Sanat, Seramik ve Heykel  Atölyesi

 

 

Madde 40 - Bölümünde kalite /çevre / ısg politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını, devam ettirilmesini sağlamak,

 

Madde 41 – Didim’i sanatın kentine dönüştüren uygulamalara paralel olarak sayıları artan sanat galerilerinde fotoğraf, resim, heykel şeklinde çeşitli sanat dallarında sergiler düzenlemek, bu sergilerin içeriğini belirleyerek yıllık takvimini oluşturmak ve tanıtım şeklinin tasarlanması işini yaparak halkın hizmetine sunmak.

 

Madde 42 - Belediye bünyesinde bulunan salonların yıl içerisinde kullanımdan kaynaklı yıpranmalara karşı fiziksel mekan kalitesini arttıracak ve ilave değerler kazandıracak iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak, yeni açılacak olan galerilerle ilgili tasarım projeleri araştırmak

 

Madde 43 - Yıl boyunca sanat organizasyonlarını takip ederek farklı sanat disiplinlerinden Didim sanat ortamına katkı sunacağını düşündüğü sanatçılar ya da sanat galerisi yöneticileri ile görüşmek ortak sergi projeleri geliştirmek, modern ve çağdaş sanat örneklerini içeren sergileri kente taşımak.

 

Madde 44 - Sergilere paralel gerçekleştirilecek eğitim programları, sergi turları ve atölyelerle her yaş grubundan ve kesimden izleyiciyle buluşmak. Özellikle çocuk ve gençlerin yaratıcılıklarını geliştirme, yetenekleri keşfetme ve kendilerini ifade etme alanları yaratmak, 12 ay sürecek spor ve beceri kursları açmak, kurs eğitmenlerinin en az lise ve dengi okul mezunu olmaları ve alanında mesleki diploma veya sertifikaya sahip olmak.

 

Madde 45 - Kentin tasarım ve görsel kültürüne değer katacak sanat yapıtları ve kent mobilyaları konusunda araştırmada bulunmak, bu konu ile ilgili projeler üretmek, sunmak ve takibini yapmak.

 

Madde 46 - Kent mekanlarında yer alacak sanat yapıtları ve grafik tasarım ürünlerinin, kentin kültürel-sanatsal birikimine katkı sağlayacak şekilde bütünsel bir yapıda olmasını sağlamak

 

Madde 47 - Var olan sanat yapıtlarının envanterini çıkarmak, ilave değerler kazandıracak iyileştirmelerin yapılması konusunda vizyon geliştirmek

 

Madde 48 - Kent estetiği ile ilgili Ar-Ge çalışmaları ve literatür taraması yapmak, gerektiğinde bu konu ile ilgili danışmanlık hizmeti almak.

 

 

Madde 49 – Didim’de entelektüel birikimi artırmak ve farkındalık eşiği yüksek bir kent yaratmak amacıyla; söyleşi, sempozyum ve konferans şeklinde düzenli etkinlikler gerçekleştirmek. Bu etkinlikleri planlamak, organize etmek ve işin takibini yapmak.

 

 

Etkinlik Planlama Ve Koordinasyon Birimi Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

 

Madde 50 - Bölümünde kalite /çevre / ısg politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını, devam ettirilmesini sağlamak,

 

Madde 51 – Didim’de sosyokültürel potansiyeli harekete geçirmek ve bir kültür sanat kenti yaratmak amacıyla; konser, dans gösterisi, sinema, festival ve atölye şeklinde düzenli olarak etkinlikler Koordine etmek. Kültür, turizm, gastronomi ve spor etkinlikleri düzenleme ve koordine etmek.

 

Madde 52 - Organizasyon plan ve programlarını hazırlamak, ihtiyaç duyulacak materyallerin tespitini yaparak ihtiyaç durumunda farklı müdürlüklerle/ her durumda müdürlük birim ve büroları ile irtibat kurmak.

 

Madde 53 - Müdürlük bünyesindeki tüm büro ve birimlerin düzenleyecek oldukları her türlü etkinliğin organizasyon planlamasını ve yürütmesini yapmak.

 

Madde 54 - Gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtım materyallerinin tasarımını/ formatını belirleyerek basımı ve etkinliğin duyurulması için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminin takibini yapmak.

 

 

Madde 55 - Organizasyon sırasında ihtiyaç duyulabilecek ekipmanları tespit etmek ve tedarik edilmesi için İdari İşler Bürosu’na bildirmek.

 

Madde 56 - Organizasyon ile ilgili gerekli izinleri almak adına, Müdürlük Kalemi tarafından yapılacak olan tüm iç ve dış yazışmaları takip ederek işin kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun ilerlemesini sağlamak.

 

Madde 57 - Organizasyon esnasında ihtiyaç duyulabilecek personel sayısını tespit ederek görevlendirme yapılan personele önceden bilgi vermek ve diğer müdürlükler tarafından karşılanacak olan personel ihtiyacı ile ilgili söz konusu müdürlüklerle bağlantı kurmak.

 

Madde 58 - Kentin sosyal paylaşımlarını artırmak amacıyla; kent merkezine uzak kalan mahallelerde festival, şenlik, panayır şeklinde etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmek.

 

Madde 59 - Çocukların ve gençlerin kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyet göstererek sosyalleşmelerine katkıda bulunacak yarışmalar düzenlemek, kurslar açmak, alanında yetkinlik sertifikası en az lisans ve önlisans mezunu hizmet alımı ile mafireti ile istihdam etmek.

 

Madde 60 - Kentlinin kentliyle bir araya gelerek paylaşımlarını artırmak ve Didim halkının kentte yaşamaktan duyduğu memnuniyeti artırmak amacıyla, eğlence, konser, oyun ve sinema gösterimleri şeklinde açık alan etkinlikleri düzenlemek, organizasyon planlamasını yapmak, yürütmek ve işin takibini yapmak, Kültür, sanat ve spor alanlarında belediyemiz işbirliğinde ortak etkinlik düzenleyen dernek ve vakıflara maddi deste sağlamak.

 

Madde 61 - Organizasyon sırasında ihtiyaç duyulabilecek ekipmanları tespit etmek ve tedarik edilmesi için İdari İşler Bürosu’na bildirmek.

 

Madde 62 - Kentin sosyal paylaşımlarını artırmak amacıyla; kent merkezine uzak kalan mahallelerde festival, şenlik, panayır şeklinde etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmek.

 

 

Turizm ve Spor Birimi

 

Madde 63 - Bölümünde kalite politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını, devam ettirilmesini sağlamak,

 

Madde 64 - İlçenin sahip olduğu tarihi eser ve kültür varlıklarının envanterini oluşturma işi ile birlikte sözlü tarih yönteminin yanı sıra tarih ve turizm ile ilgili kurumlardan, yazılı, sözlü kaynaklardan bilgi ve veri toplamak; Didim Belediyesi’ne bağlı müdürlükler ve Didim Kent Konseyi tarafından bugüne kadar kültür, tarih ve turizm alanlarında yürütülmüş çalışma, rapor, araştırma vs… toplanması ile bir veri bankasının oluşturulması. Bu alanlarda ihtiyaç duyulan bilgiler ile ilgili taleplerin bir elden karşılanması.

 

Madde 65 -

Didim ilçesi sınırları içinde yer alan tarihi eser çevrelerinde ve ören yeri, sit alanları çevrelerinde yüzey araştırmaları yapmak ve bu doğrultuda araştırmacılara imkan sağlamak. Bu alanlar, eserler ve kültür varlıkları, tarihi, sosyal değerleri ve

 

coğrafi zenginlikleri ile ilgili tanıtıcı broşür, araştırma kitapları, dergi vs… yayınlar

 

hazırlamak, çoğaltmak ve dağıtımını sağlamak. Belirlenecek konu başlıkları ile ilgili

 

sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek.

 

Madde 66 -

Didim  ilçesi  sınırları  içinde  yer  alan  tarihi  eser  ve  kültür  varlıklarının  tespit

 

edilmesi, sahip oldukları nitelikleri ile korunması, gerekirse aslına uygun olarak

 

restore edilmesi ya da rekreasyon çalışmaları için koordinasyon görevi sağlamak.

 

Yürütülecek halk kültürü çalışmaları ile Didim halkının geçmişte sahip olduğu ve

 

günümüze taşıdığı sosyal,gastronomi, zirai, ekonomik, maddi ve manevi kültürel değerleri ve

 

Madde 67 -

coğrafi zenginliklerini ortaya koymak.

 

 

 

Kültür  turizmi,  doğa  turizmi,  alternatif  eko  turizmi, spor turizmi, gastronomi turizmi  vs.  konularında  çalışmalar

 

yapmak. Didim ilçesi sınırları içinde ya da bölgenin tarihi, coğrafi yapısı ve tarih

 

içindeki idari işleyişi gereği bölge ile bağlantılı olan yerleşimlere ve yurtdışına konusunda uzman

 

araştırmacılar  rehberliğinde  kültür  ve  turizm  gezileri  düzenlemek.  Bu  sayede

 

bölgenin  tanıtımına  katkı  sağlayarak  ilçe  turizminin  gelişmesi  için  faaliyet

 

göstermek.

 

Madde 68 -

Kamu Kurum ve Kuruluşları,Üniversiteler,Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel

Sektör

 

ile  işbirliğine  giderek  Sosyal  Eğitim  faaliyetleri  düzenlemek  ve  işbirliklerini

 

yürütmek.

 

 

Madde 69 -  Çocukların ve gençlerin kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gelişimine katkıda bulunacak etkilikler düzenlemek

 

 

 

 

Madde 70 -

Kadınların sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemek,bu

 

etkinlikler  çerçevesinde  gündemi  yakalayacak  konularda  fikir  sahibi  olmalarını

 

destelemek.

 

 

 

Eğitim Birimi Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

Madde 71 – Kültür, Sanat, Seramik ve Heykel Atölyesi Geleneksel El Sanatları Eğitimi, meslek edindirme eğitimleri, sosyal farkındalık eğitimleri, sanat eğitimleri etkinlikleri yapar.

 

Madde 72 - Bölümünde kalite/ çevre / ısg politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını, devam ettirilmesini sağlamak,

 

Madde 73 - Kentin her noktasındaki halka meslek ve iş becerisi kazandıran sosyal eğitim çalışmaları ve halkımızın geleneksel sanatlara eğilimini artırarak, bu sanat dallarında beceri kazanmalarını sağlamak adına eğitim çalışmaları planlamak ve vatandaşın hizmetine sunmak.

 

Madde 74 - Halkımıza bilgi, beceri veya meslek kazandırmaya ve ev ekonomilerine katkı sağlamaya yönelik kurslar düzenlemek. Kentlilerin çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimine uyum sağlamalarına yardımcı olacak eğitim imkânları hazırlamak.

 

Madde 75 - Eğitim plan ve programlarını hazırlamak, öğretim materyallerini temin etmek, kurs ortamını hazırlayarak eğitim donanımını tamamlamak

 

Madde 76 - Kursiyer kayıt duyurularının ilan, afiş, billboard vb. yollarla yapılmasını sağlamak, kursiyer kayıtları almak ve eğitime katılmalarını sağlamak.

 

Madde 77 - Kurs yerlerinin bakım onarım ve boya badana işlerini yaptırmak, kullanılan cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak ve ihtiyaç durumunda cihazları tamir ettirmek.

 

Madde 78 - Kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte sergi, fuar, kermes etkinlikleri düzenlemek, satış alanları oluşturmak ve bu amaçla düzenlenen organizasyonlara katılmak

 

Madde 79 - Didim Halk Eğitimi Merkezi ile işbirliği içinde düzenlenen kursların organizasyonunu yapmak ve işleyişini takip etmek.

 

Madde 80 - Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör ile işbirliğine giderek Sosyal Eğitim faaliyetleri düzenlemek ve işbirliklerini yürütmek.

 

 

Madde 81- Farklı sosyal ve kültürel yapılardan gelen vatandaşlarımızın birleşerek oluşturdukları gruplarda kültürlerarası etkileşimin sağlanması ve korunması konusunda çalışmak. Bu kapsamda üniversitelerin, okulların, sivil toplum örgütlerinin, kamu kurum niteliğindeki mesleki kuruluşların, sendikaların, dernek ve vakıfların bünyesinde çalışan uzman kişilerin katılımını sağlayacak şekilde çalışmalar yürütmek. Bu çalışmaların yürütülmesi ve devamlılığını sağlaması amacıyla gerekli mekân, malzeme, ulaşım v.b. destekleri sağlamak.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 

 

Madde 82 - Basın kuruluşlarıyla ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,

 

Madde 83 - Belediye ve Didim ile ilgili basında ve internet sitelerinde çıkan haberleri ve ülke gündemini takip etmek, dosya halinde Başkan, Başkan Yardımcıları ve ilgili Müdürlüklere ulaştırmak ve arşivlemek,

 

Madde 84 - Belediyenin tüm çalışma ve organizasyonlarını takip etmek, kamuoyunun bilgilendirilmesi için basın bültenlerini fotoğraflı ve görüntülü olarak hazırlamak, yazılı ve görsel basın kuruluşlarına iletmek,

 

Madde 85 - Basında çıkan yanlış ya da eksik bilgileri takip etmek, ilgili Müdürlüklerden doğru bilgileri alıp basın kuruluşlarına tekzipleri iletmek,

 

Madde 86 - Gerekli zamanlarda yapılacak basın toplantılarını, plan, proje ve belediye hizmetlerinin anlatıldığı toplantıları organize etmek,

 

Madde 87 - Başkanın basın kuruluşlarıyla gerçekleşecek olan faaliyetlerini organize etmek,

 

Madde 82 - Müdürlük ’ün süreli ve süresiz yayınlarını hazırlamak, hazırlatmak, halka ulaştırmak ve arşivlenmesini sağlamak,

 

Madde 88 - Belediye çalışmalarının kamuoyunda yansımasını ölçmek için belirli zaman aralıklarında kamuoyu araştırması yapmak veya yaptırmak,

 

Madde 89 - Belediye faaliyetlerinin duyurulmasına yönelik tanıtım ve iletişim çalışmalarını yapmak, yaptırmak. Bu kapsamda kitap, bülten, takvim, broşür, afiş, ilan panosu, davetiye, CD vb. tanıtım araçlarının grafik tasarım, basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak,

 

Madde 90 - Önemli günler ve kuruluş yıldönümlerinde yapılacak faaliyet ve çalışmaları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde organize etmek,

 

Madde 91 - Belediyenin web sitesindeki haberlerini güncellemek,

 

Madde 92 - Halkla ilişkiler ve İletişim Merkezi aracılığıyla belediyeye ulaşan şikayet, talep ve önerileri değerlendirerek, kayıt altına almak, ilgili birim ya da Müdürlüklere ulaştırmak, çözüme kavuşturulmasını sağlamak,

 

Madde 93 - Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen başvuruları mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirerek ilgili Müdürlükler tarafından cevaplandırılmasını sağlamak,

 

Madde 94 - BİMER ’den gelen başvuruları değerlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak,

 

Madde 95 - Başkanlık Makamının protokol iş ve işlemlerini düzenlemek ve yürütmek,

 

Madde 96 - Temsil ağırlama tören iş ve işlemlerini planlamak, koordine etmek ve yapmak,

Madde 97 - Başkanlığın emirleri üzerine ilgili müdürlükler, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak,

 

Madde 98 - Belediye başkanının dış ülkelere yaptığı seyahatlerle ilgili iş ve işlemleri ve yazışmaları yapmak,

 

Madde 99 - Basın özetlerinin ilgili birimlere ve makamlara duyurulmasını sağlamak ve sonuçlarını takip etmek,

 

Madde 100 - Anma ve tören gerektiren özel günlere ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülecek faaliyetlerin protokol işlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

Madde 101 - Belediye Başkanı ile görüşme talebinde bulunanların görüşmelerini planlamak,

 

Madde 102 - Çağrı Merkezine telefon ya da şahsen başvuranların şikâyet ve taleplerini kayda alarak ilgili birimlere iletmek; sonuçlarını ilgililere ve Başkanlık Makamına iletmek;
Belediye santraline gelen tüm telefonları ilgili makam, müdürlük ya da personele aktarmak,

 

Madde 103 - Yardım talebi ile gelen vatandaşları dinlemek çözüm yolları aramak ve ilgili makam  ya da müdürlükle iletişim kurmak ya da kurmasını sağlamak, 

 

Madde 104 - Başkanlıkça istenilen belge ve bilgileri birimlerden temin ederek sunmak,

 

Madde 105 - Resmi ve özel tebrik, teşekkür, taziye gibi konularda mektup ve telgrafların hazırlanması sağlamak,

 

Madde 106 - Başkanlık Makamının resmi ve özel haberleşmelerini yürütmek,

 

Madde 107 - Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Yetki ve sorumluluk

 

Madde 108 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürü; Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve Başkan’a karşı sorumludur.

 

Madde 109 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Büro Sorumluları; Kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve Müdüre karşı sorumludur.

 

Madde 110 - Diğer Personel; Müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili Müdüre karşı sorumludur.

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Yürürlük

 

Madde 111 - Bu yönetmelik Didim Belediye Meclisi’nin kabulü ve web sitesinde yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 112 - Bu yönetmelik hükümleri Didim Belediye Başkanı adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü tarafından yürütülür.